โปรแกรม

วันอาทิตย์: 10:30 น. - นมัสการ ภาคภาษาไทยและอังกฤษ
11:00 น. - เด็กรวีฯ ข้อมูลเพิ่มเติม
วันพุธ: 19:00 น. - กลุ่มเซลล์อุรักราโว้ย ที่เกาะสิเหร่
วันศุกร์: 10:30 น. - ตะกั่วป่า
19:00 น. - คริสตจกัรมอร์แกนที่เกาะพระทอง